Doornik => Tournai of gewoon Doornik.

In de confessieboeken van Amsterdam, staat dat Michiel Monbron van Doornik komt. Ik en ook andere zijn er altijd vanuit gegaan dat dit Tournai in het huidige Belgie was. Het zou natuurlijk leuk zijn, omdat er dan mischien een link is met M de Monbron, goevneur van de Franse koning, maar het kan ook zomaar zijn dat Doornik gewoon Doornik is.

Er is namelijk een, of er was, een Doornik. Ten oosten van Nijmegen is op dit moment een landgoed wat zo heeft. Het is een restant van een dorp wat daar vroeger lag. In 1799 was er een grote dijk doorbraak en spoelde een grootdeel van het dorp weg.

Confessie 26-04-1698 vertaling

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje de novo gehoort.
3 Bekent nu omtrent een jaar geleeden van het schip
4 van capitijt Van Laar van de reede gevallen te sijn, en
5 gelaarst.
6 Gev(raaghd) of niet de valse steenen waarin loot gegooten is
7 gegooten hem in iudicio vertoont en die bij hem gevonden
8 en uyt sijn sack gehaalt sijn de sijne sijn.
9 Seght ja dat die uyt sijn sack gehaalt sijn, en die
10 gevonden te hebben aan de nieuwen brugh, en die te willen
11 verkoopen.

Confessie 25-04-1698 vertaling deel 2

met dank aan Pauwel ,

10 Stoffel Janse Broeckhooven van Amsterdam out 18
11 jaaren wolspinder.
12 Ge(vraaght) of niet hij gev(raaghde) nevens Jan Michielse hier meede-
13 gev(raaghde) tussen voorleede maandags en dinghsdags ’s naght
14 acht[?] daagen heeft gestoolen een partije out kooper
15 uyt een vat leggende in de stoep van een koperslaager
16 in de Kalverstraat.
17 Seght neen maar dat hij ’t gemelde kooper van de kam[?]er
18 van de joot heeft helpen draagen, op ordere van een persoon
19 Carel genaamt.
20 Actum ut supra.

Confessie 25-04-1698 vertaling

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje out 26 jaaren dwijlemaacker.
3 Bekent in sijn jol gehadt te hebben een partije kooper
4 dat gestoolen is uyt een vat, leggende in de Kalverstraat
5 voor de deur van een kooperslaager, en die ontvangen
6 van een persoon genaamt Karel woonende in de
7 Passeerderstraat, en bekent meede te hebben helpen draagen.
8 Actum den 25 april 1698
9 pr(ese)nt ut supra.

Confessie 22-9-1689 vertaling

Via stamboom.nl heb ik een vertaling gekregen de eerste confessie, met dank aan Pauwel :

1        Jan Michel Mobron van Visee
2        out 19 jaar wolkammer
3        gevr(aaght) of niet waar is dat maandag
4        voerleden ten seven uren hij
5        met en nevens twee andere per-
6        sonen is geweest in de Hartestraat
7        alwaar niet alleen pijpestelde
8        zij hebben aangerocht maar
9        ook de messen getrocken waar-
10        mede niet alleen na enige lieden
11        hebben gesneden maar ook
12        sijn cameraat imand heeft
13        gequest gehad.
14        Seght neen dat hij geen mes
15        heeft getrocken maar dat sulck
16        is gedaan bij diegeen die bij
17        hem waren met namen Piet Staart
18        en Claas een sijreder wonende
19        op de Elantsgraft bij een ruyter-
20        wacht niettegenstaande Cris-
21        tiaen Dirckse Cuijper en Peter
22        van der Smale in judicio pre-
23        sent bijde hem gev(raaghde) in facie
24        aanseggen waar en waarach-
25        tig te sijn en gesien te hebben
26        dat hij gev(raaghde) mede een bloot
27        mes heeft gehad dogh dat
28        niet hij maar een van de
29        andere de man heeft gequest.
30        Actum en present
31        ut supra
 
moet nog gecontroleerd
Scroll naar boven